سفر رصدی بارش شهابی جوزایی

قصد داریم برای بارش شهابی جوزایی به کاروانسرای زیبای دیرگچین سفر کنیم و به تماشای این پدیده جذاب بشینیم.

اطلاعات بیشتر این سفر در صفحه زیر قرار گرفته: