دوره 50 طبیعت

در این صفحه اطلاعات مربوط به کلاس نجوم عمومی موسسه طبیعت قرار می‌گیرد.


جلسه اول – 16 / 1 / 1401 – جایگاه ما در عالم

جلسه دوم – 18 / 1 / 1401 – شناخت آسمان