پاسخ به سوالات قسمت سوم

پاسخ به سوالات قسمت سوم

    1. فرگشت و تکامل 2. سیارات فراخورشیدی 3. قوانین حرکت سیارات 4. ساز و کارهای مرکز ستارگان
    1. انیشتین 2. هالی 3. هابل 4. کپلر
    1. هوک 2. نیوتن 3. اورت 4. هالی