پاسخ به سوالات قسمت اول

پاسخ به سوالات قسمت اول

    1. حیات در منظومه های فراخورشیدی 2. انواع کهکشان 3. ماهیت نور 4. آدرس کیهانی ما
    1. جوردانو برونو 2. استیون هاوکینگ 3. مارتین لوتر کینگ 4. آیزاک آسیموف
    1. یکی از روز های میان سال 2. آخرین روز سال 3. آخرین روز بهار 4. اولین روز پاییز